Yuhang Li
发布时间:2024-04-08   访问次数:1293   作者:

   

                                               

Yuhang Li李宇航

Ph.D, Professor

School of Materials Science and Engineering

East China University of Science and Technology

Email: yuhangli@ecust.edu.cn

中文页面:https://clxy.ecust.edu.cn/2018/1112/c10332a82456/page.htm


Education & Work Experiences

2024- now: East China University of Science and Technology, Professor

2019-2023: East China University of Science and Technology, Associate Professor

2019-2021: University of Toronto, Visiting Scholar

2018-2019: East China University of Science and Technology, Associate Researcher

2016-2018: East China University of Science and Technology, Postdoctoral Research Fellow

2016: East China University of Science and Technology, Ph.D

2011: East China University of Science and Technology, B.E


Current Research Areas

Our research is in the area of fundamental studies of functional materials and systems for electrosynthesis. Our ultimate goal is converting carbon dioxide, water and renewable electricity into fuels and chemicals with high energy utilization and fast conversion rate.


Selected Publications

1. Yuhang Li, Adnan Ozden, Wan Ru Leow, Pengfei Ou, Jianan Erick Huang, Yuhang Wang, Koen Bertens, Yi Xu, Yuan Liu, Claudie Roy, Hao Jiang, David Sinton, Chunzhong Li*, Edward H. Sargent*, Redox-mediated electrosynthesis of ethylene oxide from CO2 and water, Nat. Catal.2022, 5, 185-192.

2. Chuqian Xiao, Ling Cheng, Yihua Zhu, Gengchao Wang, Luyang Chen, Yating Wang, Rongzhen Chen, Yuhang Li*, Chunzhong Li*, Super-coordinated nickel N4Ni1O2 site single-atom catalyst for selective H2O2 electrosynthesis at high current densities, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202206544.

3. Yating Wang, Yuhang Li*, Jinze Liu, Chunxiao Dong, Chuqian Xiao, Ling Cheng, Hongliang Jiang, Hao Jiang, Chunzhong Li*, BiPO4 derived 2D nanosheets for efficient electrocatalytic CO2 reduction to liquid fuel, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 7681-7685.

4. Yuhang Li, Aoni Xu, Yanwei Lum, Xue Wang, Sung-Fu Hung, Bin Chen, Ziyun Wang, Yi Xu, Fengwang Li, Jehad Abed, Jianan Erick Huang, Armin Sedighian Rasouli, Joshua Wicks, Laxmi Kishore Sagar, Tao Peng, Alexander H. Ip, David Sinton, Hao Jiang, Chunzhong Li* & Edward H. Sargent*, Promoting CO2 methanation via ligand-stabilized metal oxide clusters as hydrogen-donating motifs, Nat. Commun., 2020, 11, 6190.

5. Shijia Li, Chuqian Xiao, Hongliang Jiang, YuhangLi*, Chunzhong Li, Effects of electrolytes on two-electron ORR single-atom catalysis, Sci. Bull., 2023, 68, 25-28.

6. Wei Chen, Yating Wang, YuhangLi*, Chunzhong Li*, Electrocatalytic CO2 Reduction over Bimetallic Bi-Based Catalysts: A Review, CCS Chem., 2022, 5, 544-567.

7. Yating Wang, Ling Cheng, Wangxin Ge, Yihua Zhu, Jie Zhang, Rongzhen Chen, Ling Zhang, Yuhang Li*, Chunzhong Li*, Effect of charge on carbon support on the catalytic activity of Cu2O toward CO2 reduction to C2 products, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 23306-23315.

8. Yating Wang, Ling Cheng, Yihua Zhu, Jinze Liu, Chuqian Xiao, Rongzhen Chen, Ling Zhang, Yuhang Li*, Chunzhong Li*, Tunable selectivity on copper-bismuth bimetallic aerogels for electrochemical CO2 reduction, Appl. Catal. B Environ., 2022, 317, 121650.

9Yuhang Li, Peng Fei Liu, Lin Feng Pan, Hai Feng Wang*, Zhen Zhong Yang, Li Rong Zheng, P. Hu, Hui Jun Zhao, Lin Gu, Hua Gui Yang*, Local atomic structure modulations activate metal oxide as electrocatalyst for hydrogen evolution in acidic water, Nat. Commun., 2015, 6, 8064.

10Yuhang Li, Jun Xing, Zong Jia Chen, Zhen Li, Feng Tian, Li Rong Zheng, Hai Feng Wang*, P. Hu, Hui Jun Zhao, Hua Gui Yang*, Unidirectional suppression of hydrogen oxidation on oxidized platinum clusters, Nat. Commun., 2013, 4, 2500.Full list of publications click to download.pdf