Renowned Professors

Academician

        Gu Zhenan    Xing Dingyu

 

Changjiang Scholar:

         Liu Changsheng    Shi Jianlin      Li Chunzhong

 

Winner of National Outstanding Youth Foundation

         Liu Changsheng    Shi Jianlin    Lin Jiaping    Li Chunzhong

 

Scientists-in-chief of Project 973:

        Liu Changsheng

 

 Member of Discipline Appraisal Group in Academic Degrees Committee of the State Council

        Liu Changsheng

  

National Candidate of New Century Millions of Talents Program:

        Liu Changsheng     Lin Jiaping     Li Chunzhong  

 

The National Science Fund for Excellent Young Scholars 

        Zhang Ling      Jiang Hao

 

Scientic Elites of Shanghai: 

           Liu Changsheng     

 

Shanghai Subject Chief Scientist  

           Liu Changsheng  Lin Jiaping     Li Chunzhong      Yang Huagui

 

Shanghai Leading Talent 

           Lin Jiaping   Li Chunzhong      Zhang Ling

 

Professor of Special Appointment(Eastern Scholar)at Shanghai Institutions of Higher Learning 

           Yang Huagui  Hu Aiguo     Jiang Hao      Liu Ruihui      Chen Luyang

 

The Recruitment Program of Global Experts in   

          Yang Huagui  Chen Xin     Wu Qinglin 

 

Enlisted in New Century Outstanding Talent Cultivation Program:    

            Liu Changsheng  Li Chunzhong     Shi Jianlin    Lang Meidong     Lin Jiaping     Hu Aiguo     Yang Huagui         

         Li Yongsheng     Yuan Yuan         Zhang Ling     Lin Shaoliang     Wang Jing     Jiang Hao

 

Scholar of “Shu Guang” Project Supported by Shanghai Municipal Education Commission and Shanghai Education Development Foundation

           Lin Jiaping      Li Chunzhong      Lang Meidong   Hu Aiguo      Yang Huagui      Li Yongsheng     Zhang Ling 

        Jiang Hao      Lin Shaoliang

 

Shanghai Master Teachers: 

          Tang Songchao 

 

Scholar of Shanghai Rising-Star Program     

           Liu Changsheng     Li Chunzhong      Chen Jianding     Qi Huimin     Zheng Baicun     Wang Guiyou

        Li Hui    Gu Feng    Zhang Ling          Wang Shufen      Lin Shaoliang       Hu Yanjie       Cai chunhua      Niu  dechao

 

Young and Middle Aged Experts with Outstanding Contributions:

        Li Chunzhong